Kalite Güvence

1. Kalite Yönetim Sistemi

Kalite sistemlerinin en güncel standardını referans olarak kabul ederek sistem yürürlüğünü kontrol eder ve gerekli düzenlemeleri yapar.

ISO 9001, AS 9100, BCR Yönetim Sistemi belgelendirme hazırlıklarının yapılması

Şirketinizin Kalite Yönetim Sistemleri ile ilgili belgelendirme denetimlerinde ve ara tetkiklerinde belgelendirme kuruluşları ile organizasyon ve iletişimi sağlar ve süreci yürütür.

ISO 9001, AS 9100, BCR yönetim sistemlerinin entegrasyonunu sağlamak

Kalite sistemleri ve ilişkili konularda kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yaparak ilişkileri düzenler ve takip eder.

KYS kurulması, uygulanması, denetlenmesi ve temel eğitimlerin alınmasını sağlamak

KYS sistemleri ile ilgili olarak temel eğitim, dokümantasyon eğitimi, kurum içi tetkikçi eğitiminin alınmasını sağlamak

Kalite yönetim sistemlerinin etkinliği konusunda denetimler gerçekleştirir, denetim sonucu rapor hazırlayarak yönetime sunar.

Şirketinizin sektördeki ulusal ve uluslararası kalite sistemleri standartlarını ve yönetmeliklerini takip eder, gerçekleştirilmesi zorunlu olan konuların uygulamaya alınmasını sağlayacak çalışmaları yapar.

2. Doküman Takibi

Şirketin prosedür, talimat, form yönetsel mevzuatlarını ilgili departman veya kişilerden bilgileri alarak hazırlar. Onaylanan mevzuatların yayınlanması, gerektiğinde revizyonları veya iptalleri çalışmalarını ilgili departman veya kurullarla iletişim halinde yürütür.

Oluşturulan yönetsel ve örgütsel dokümanlar ve kalite konularında şirket çalışanlarının bilgi edinebilmesi için gerekli eğitim programlarını şirketlerle koordinasyon halinde düzenler ve uygular/uygulanmasını sağlar.

Onaylı yönetsel ve örgütsel dokümanların yer aldığı Kurumsal Veritabanı’nın yönetimini gerçekleştirir. Veri tabanına gerekli ekleme veya düzenlemeleri uygular. Şirketin Kurumsal Veri tabanı’ndaki güncel dokümanlara ulaşımını sağlar.

Şirketle ilgili kalite sistemleri kapsamında girdi, proses ve son kontrol konularını, Muayene, Deney ve Kontrol Şartları’na ilişkin belgelerin dokümantasyonunu sağlar.

İş süreçlerinin standardizasyonu ve kalite yönetim sistemleri ile entegrasyonunu sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek dokümantasyon ve yazılım geliştirme çalışmalarında Bilgi Sistemleri departmanıyla işbirliği yapar. Kurum içerisinde kullanılan tüm dokümantasyon ve formların kalite yönetim sistemi içerisinde tanımlı olmasını sağlar.

3. Uygunluk Takibi

Kalite Yönetim Sistemi’ne uygun olarak şirkete yönelik yıllık yönetmelik denetimi, iç denetimler vb.denetim programlarını hazırlar. Programlara göre iş süreçlerinin belirlenmiş kalite sistem şartlarına göre gerçekleşip gerçekleşmediğini denetler/denetlenmesini sağlar. Denetim sonuçlarını Şirket Müdürü ve ilgili departman yöneticisi ile paylaşır.

Mamul, ham madde ve malzemelerin bulunacağı depoların sahip olması gereken kalite ve depolama şartlarına ilişkin belgelerin dokümantasyonunu sağlar.

Uygun olmayan ürünlere ilişkin istatistiki raporlama hazırlayarak maliyetli ise maliyetiyle birlikte periyodik olarak yönetime sunar.

4. Düzenleyici Faaliyetlerin Takibi  

Denetimlerde tespit edilen İş süreçlerinde uygunsuzluk sonucu açılan düzenleyici faaliyetlerin takibini gerçekleştirir.

Şirkette açılan Düzeltici Faaliyetlerin izlenmesi ve sonuçlandırılmasına kadar olan süreci takip

Düzenleyici Faaliyetler gibi fonksiyonel izlemelere ilişkin istatistiki raporlama hazırlayarak maliyetli ise maliyetiyle birlikte periyodik olarak yönetime

Şirketin kalite sistemi kapsamında açtığı Düzenleyici Faaliyet kayıtlarını, Düzenleyici Faaliyet kapsamındaki çalışma, araştırma faaliyetlerinin ilgili departman tarafından yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını takip eder.

Çalışanlarla işbirliği içerisinde şirkette açılan Düzenleyici Faaliyetlerin kapatılmasını sağlar.

5. Müşteri Şikayet Takibi

İç ve dış müşteri şikâyetlerinin kayıt altına alınması ve takibi için ilgili departmanlar ile çalışma

İlgili müşteri şikâyetlerinin cevap verilmesi ve sonuçlandırılması çalışmalarını yakından takip eder ve ilgili departmanlar ile raporları oluşturur.

Müşteri şikâyetlerine ilişkin istatistiki raporlama hazırlayarak maliyetli ise maliyetiyle birlikte periyodik olarak yönetime sunar.

Kalite kontrol ve üretim süreçlerinde kullanılan her çeşit ölçü aletlerinin kontrol, kalibrasyon, temizlik, bakım ve muhafazasıyla ilgili prosedür ve talimatları ulusal ve uluslararası standartlara uyumlu olarak oluşturulması, güncel halde tutulması, eğitiminin verilmesini sağlar.

6. Kurumsallaşma Süreç Takibi

Kurumsallaşma aşamalarında organizasyonel ve yönetimsel araçların etkin şekilde kullanılabilirliğini sağlar.

Şirket müdürünün onayı ile Kurumsal Geliştirme Kurulunu oluşturur, başkanlık eder ve İletişim Yönetmeliğinde belirtilmiş periyotlarla toplantıları organize

İhtiyaçlar doğrultusunda güncellenecek yönetmelikleri değerlendirmek amacıyla KGK gündemine getirir, güncelleştirmeleri ve takibini gerçekleştirir.

Kurumsallaşma çalışmaları kapsamında departman yöneticileri ile birebir görüşmeler organize eder, bu görüşmeler neticesinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda planlamalar yapar ve şirket müdürüne önerilerde bulunur.

Planlı Yönetmelik denetimlerini gerçekleştirir, şirket müdürüne denetim raporlarını hazırlar ve sunar.

Tüm şirket çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesine ve yıllık olarak eğitim takviminin oluşturulması amacıyla İnsan Kaynakları Departmanına rehberlik yapar.

Hizmet Standartları →

Yukarıda bahsedilen ve her biri ayrı ayrı yüksek düzeyde öneme sahip iş süreçlerinin belli standartlarda yürütülmesi birinci önceliğimizdir. Şirketinizle yapılan anlaşma neticesinde sırasıyla analiz, kavramsal tasarım ve uygulama ve denetim süreçleri takip edilerek istenen sonuca ulaşılması amaçlanmaktadır. Bu hizmeti alırken şirketinizde 'yürütücü' sıfatıyla bulunan personeliniz öncesinde tüm bu süreçler ile ilgili ön eğitime tabi tutulur. Bunun yanı sıra tüm uygulamalar ile ilgili pratik demolar gösterilerek süreçlere tam hakimiyet sağlanır. Son aşamada uygulamaya alınan süreç tarafımızdan denetlenir ve sözleşme süresi boyunca belirlenen standartlarda uygulanması sağlanır.

Öne Çıkan Çözümler

Şirketin prosedür, talimat, form vb. yönetsel mevzuatlarını ilgili departman veya kişilerden bilgileri alarak hazırlar.

Kurumsallaşma aşamalarında organizasyonel ve yönetimsel araçların etkin şekilde kullanılabilirliğini sağlar.

İç ve dış müşteri şikâyetlerinin kayıt altına alınması ve takibi için ilgili departmanlar ile çalışma yapar.

Süreç Haritası

Analiz

Birinci aşama olarak şirketinizin Kalite Güvence süreçleri ile ilgili durumu incelenir. İkincil olarak elde edilen veriler analiz edilerek ihtiyaç analizi yapılır.

Kavramsal Tasarım

Şirketinizin Kalite Güvence süreçlerine ilişkin analiz tamamlandıktan sonra ihtiyaçlarınız üzerine kavramsal tasarım yapılır ve süreç haritanız inşa edilir.

Uygulama ve Denetim

Son olarak da şirketiniz için uygun görülen Kalite Güvence haritası ilgili argümanlar kullanılarak devreye alınır ve periyodik olarak sürdürülebilirliği denetlenir.

Nurpet Ambalaj ABD pazarına Las Vegas’ta Eylül ayında düzenlenecek PackExpo fuarı ile girmeye hazırlanıyor. İKMİB...